Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van Frank Duindam.
  1.2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Frank Duindam.
 2. Toepasselijkheid
  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Frank Duindam gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.
  2.2. Door ondertekening van een overeenkomst met Frank Duindam verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Frank Duindam en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
  2.3. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Frank Duindam alleen dan, indien deze veranderingen o4f afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Frank Duindam.
  2.4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Frank Duindam niet bindend en niet van toepassing.
 3. Offertes
  3.1. Per opdracht zal Frank Duindam een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden
  geraamd.
  3.2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 14 kalenderdagen geldig.
  3.3. Alle offertes van Frank Duindam zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.
 4. Werkzaamheden
  4.1. Zodra de opdracht definitief is, betaalt de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag aan Frank Duindam op rekening nummer NL41BUNQ2034112377 alvorens Frank Duindam begint met de werkzaamheden. Direct na het afronden van de werkzaamheden betaalt de opdrachtgever het resterende bedrag. Maandelijkse abonnementen dienen alvorens te worden betaald.
  4.2. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Frank Duindam behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.
  4.3. De offerte is een indicatie van de geschatte kosten. Mochten de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan heeft Frank Duindam het recht om 10% boven het geoffreerde bedrag te factureren.
  4.4. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Frank Duindam nodig heeft ten behoeve van de werkzaamheden, op verzoek, ter hand te stellen van Frank Duindam en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Frank Duindam haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.
  4.5. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Frank Duindam is eigendom van opdrachtgever. Frank Duindam is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst en afbeeldingen) op zijn/haar website en Frank Duindam kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.
 5. Levering en Levertijd
  5.1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
  5.2. De oplevering van de werkzaamheden geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.
  5.3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Frank Duindam zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
 6. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
  6.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Frank Duindam. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Frank Duindam daartoe bevoegd.
  6.2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
  6.3. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Frank Duindam jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 7. Gebruik en licenties
  7.1 Voor sommige marketingwerkzaamheden zijn licenties voor websitefunctionaliteiten nodig. De kosten voor deze licenties zijn altijd voor rekening van opdrachtgever.
  7.2. Frank Duindam heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om zijn werkzaamheden te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
 8. Overmacht
  8.1. In geval van overmacht is Frank Duindam gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
  8.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
  8.3. Frank Duindam is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Frank Duindam geen invloed kan uitoefenen.
  8.4 Frank Duindam is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden (waaronder resellers), waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
 9. Geheimhouding
  9.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 10. Prijzen
  10.1. Alle op de Frank Duindam website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 11. Betaling
  11.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen te geschieden.
  11.2. De klant ontvangt een factuur per e-mail.
 12. Privacy bepalingen
  12.1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Frank Duindam verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.
 13. Aansprakelijkheid
  13.1. Indien Frank Duindam aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  13.2. Indien Frank Duindam aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal één (1) maal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  13.3. In afwijking van hetgeen onder paragraaf 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
  13.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Frank Duindam aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Frank Duindam toegerekend kunnen worden; Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
  directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  13.5. Frank Duindam is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  13.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Frank Duindam of zijn ondergeschikten.
Online marketing Noordwijk

Algemene voorwaarden | Privacybeleid en cookieverklaring

Copyright 2022 Frank Duindam. All rights reserved.